เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ จัดกิจกรรม หารือ ต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(STEP […]
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวอาษิรญา อินทนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่แม่โจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” […]
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล ตลอดจนเพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ […]
ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์จากคณาจารย์ประจำ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ […]
ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” […]
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล ตลอดจนเพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งภายในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ […]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science Shop)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารเรียนเสาวรัจ นิตยวรรธนะ จำนวน 1 รายการ อาคารเรียน 60 ปีแม่โจ้ จำนวน 1 รายการ […]