Doc_25641017222919_208569
Doc_25641017222928_969597
previous arrow
next arrow

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1 (Portfolio 1.1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564) (Portfolio 1.2 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565) แต่ละสาขาวิชา ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ไปรับชมกันได้เลย...

รวมข้อมูลการสอบ TCAS รอบ 1-4, อัพเดตข่าวและระเบียบการล่าสุดทุกมหาวิทยาลัย และหลักสูตร, ข้อมูลรอบ Portfolio, กสพท.

TCAS คือ

ระบบที่ใช้ในการคัดเลือกการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ล่าสุด ทปอ. ได้แถลงข้อมูลของ TCAS65 แล้ว โดยตั้งแต่ปีนี้ จะไม่มีการใช้คะแนน O-NET ในระบบ TCAS ไม่ว่ารอบใดก็ตาม TCAS65 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย

  • รอบที่ 1 รอบ Portfolio (รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน)

  • รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)

  • รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)

  • รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

TCAS แต่ละรอบมีจุดเด่นและรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลแต่ละรอบอย่างละเอียด

ข้อมูลรอบ 65

กำหนดการ